سئو سایت و معرفی به کنسولهای جستجوگر

سئو سایت

سئو سایت های معمولی شروع قیمت از 30 میلیون در طی 3 الی 6 ماه
سئو سایت های مخصوص شروع قیمت از 50 میلیون در طی 6 ماه تا 1 سال
سئو سایت های شرکتی و مدیریت آن از 100ملیون در طی 6 الی 2 سال