پلان 4 ستاره
 • 500 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • 6 تعداد ادآن دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • ( رایگان) نصب cms
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد قیمت ماهیانه
پلان 5 ستاره

نصب cms (رایگان)

 • 1000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد ادآن دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
 • دامنه رایگان ir دامنه رایگان
 • دارد قیمت ماهیانه
پلان 6 ستاره

نصب cms (رایگان)

 • 2000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد ادآن دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
 • دامنه رایگان ir دامنه رایگان
 • دارد قیمت ماهیانه
پلان 7 ستاره
 • 3000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد ادآن دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • (رایگان) نصب cms
 • نامحدود سایر امکانات
 • دامنه رایگان ir دامنه رایگان
پلان 8 ستاره
 • 4000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد ادآن دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • (رایگان) نصب cms
 • نامحدود سایر امکانات
 • دامنه رایگان ir دامنه رایگان