مقالات

 امکان مشاهده آماردرcpanel(Web/FTP State)

Web / FTP stats ًُWeb / FTP Stats به شما اجازه مي دهد به آمارهايي در مورد وب سايت و...

 امکانات متداول موجود در کنترل پنل ها First Facilities

از امکانات اولیه ایی که در کنترل پنل های مختلف شرکت سرور پارس وجود دارد می توان موارد زیر را بیان...